Místní poplatek ze psů

 
 
01. Identifikační kód
OFR

02. Kód životní situace
Místní poplatek

03. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek ze psů

04. Základní informace k životní situaci
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  trvalý pobyt nebo sídlo.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz trvalý pobyt nebo sídlo, je způsobilá k právním úkonům, nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře - Hlášení k místnímu poplatku ze psů. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. zánik poplatkové povinnosti). Povinnost podat hlášení k místnímu poplatku ze psů má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena.

 


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Ohlašovací povinnost je nutno učinnit písemně na předepsaném tiskopise u správce poplatku, nebo zaslat doporučeně na úřední adresu. Podání učiněné pomocí přenosových technik (faxem) musí být do  3 dnů po odeslání opakováno písemně nebo ústně do protokolu. 

 


08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

Kde: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8
  odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí a místních poplatků

 

1. patro, kancelář č. 146
S kým: Kateřina Blahová, tel: 599 442 139
  e-mail:blahova@moap.ostrava.cz
Kdy: pondělí a středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod., čtvrtek 8:00-11:30, 12:30-16:00 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
K hlášení k místnímu poplatku potřebuje občan tyto doklady:
 • občanský průkaz,
 • poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého a sirotčího důchodu    doklad o pobíraném důchodu
 • průkaz ZTP/P,
 • průkaz cvičitele asistenčního psa,
 • potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok:
 
a) za psa chovaného v rodinném domě

180,-- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a)

2 250,-- Kč

c) za psa chovaného v bytovém domě

1 500,-- Kč

d) za druhého a každého psa uvedeného pod písm. c)

2 250,-- Kč

e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti

1 500,-- Kč

f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e)

2 250,-- Kč

g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého, starobního a zároveň vdovského (vdoveckého) a invalidního a zároveň vdovského (vdoveckého) důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu*

 200,-- Kč

h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g)

 300,-- Kč

 
 
* O jediný zdroj příjmů jde v případě, jestliže je poplatníkem důchodce, který nemá žádný jiný příjem než tento důchod. Pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má příjem např. z nájmu, pobírá dividendy, podíly ze zisku, z titulu členství v obchodní společnosti, nejde o poplatníka, který by mohl platit poplatek za psa s maximální sazbou 200,-- Kč za rok, ale plnou sazbu, t.j. 1 500,-- Kč.
 
Za podání žádosti o prominutí nebo snížení místního poplatku ze psů je nutno uhradit správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb.,  o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč, pokud požadovaná úleva činí alespoň trojnásobek nebo více než trojnásobek stanovené sazby poplatku ( tj. 3 000,-- Kč a více).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti.
 • Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
 • Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy do 31. 3. a 30. 9. kalendářního roku.
 • Nesplní-li poplatník ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost může mu správce poplatku částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 • Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek ze psů lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

-----


15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
-----

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy


18. Jaké jsou související předpisy
obecně závazná vyhláška (OZV) statutárního města Ostravy č. 6/2003 - o místním poplatku ze psů, v úplném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti platebnímu výměru lze podat u správce poplatku písemně nebo ústně do protokolu odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.
 
Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:
 • přesné označení správce daně
 • přesné označení odvolatele
 • číslo platebního výměru proti němuž odvolání směřuje
 • uvedení rozporu s právními předpisy, skutkovým stavem nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí
 • návrh důkazních prostředků k tvrzení
 • navrhované změny či zrušení rozhodnutí

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou mu rozhodnutím podle zákona o správě daní a poplatků, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu až do celkové výše 2 mil. Kč (§ 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
 
 
1. Jsem poživatelkou starobního a souběžně i vdovského důchodu, který je mým jediným zdrojem příjmů. V jaké výši mi bude stanoven roční poplatek za psa? 
 
Od 1. 1. 2007 Vám bude stanoven místní poplatek ze psů ve výši 200,-- Kč za rok.
 
 
2. Kde psa přihlásit do evidence a kde platit poplatek v případě, že držitel psa pobývá nebo pes je chován jinde, než je trvalé bydliště držitele psa?
 
Poplatek je placen vždy v místě trvalého pobytu nebo sídla držitele psa bez ohledu na délku trvání přechodného pobytu v jiném místě.
 
3. K dotazům na údaje z evidence poplatníků.
 
Údaje z evidence poplatníků se poskytují pouze orgánům, které jsou oprávněny tyto údaje zjišťovat podle § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů.
 
4. Na jaké účely jsou použity finanční prostředky z vybraného místního poplatku ze psů?
 
Vybrané finanční prostředky putují do příjmové části rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, o jejichž využití rozhoduje samospráva tohoto městského obvodu. Jednou z prioritních činností, na kterou jsou prostředky získané výběrem místního poplatku ze psů využívány, je úklid a údržba zeleně a veřejných prostranství.
 
5. Jaké jsou termíny splatnosti poplatku ze psů?
 
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách a to:
 
 za období od     1. 1. do 30. 6.      do 31. 3. příslušného kalendářního roku,
 za období od     1. 7. do 31. 12.    do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
 
Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se rovná nebo je nižší než 1 000,-- Kč, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 
Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku.
 
 

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Kateřina Blahová, tel.: 599 442 139, e-mail: blahova@moap.ostrava.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Zakoupením obecně závazné vyhlášky na podatelně Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
-----

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor financí a rozpočtu, oddělení exekucí a místních poplatků.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Kateřina Blahová, Lucie Čerbáková, DiS.

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
16. 11. 2005

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
16. 10. 2009

29. Datum konce platnosti návodu
-----

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Poplatník může požádat o povolení posečkání poplatku nebo o povolení zaplacení poplatku ve splátkách (podle § 60 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů ). Podání žádosti podléhá správnímu poplatku ve výši 400,-- Kč. Správní poplatek se platí bez vyměření a je splatný před provedeným úkonem (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, § 1 - § 14, příloha - Sazebník správních poplatků - Položka 1).
 
Správce místního poplatku ze psů může na základě písemné žádosti poplatníka ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti zákonem nezamýšlené poplatek snížit nebo prominout.