Obecně závazná vyhláška 20/2006

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Obecně závazná vyhláška

č. 20/2006,


kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 13.12.2006 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o místním poplatku ze psů.

Čl. 1


1. V Čl. 8 Osvobození od poplatku se za odst. 1 vkládá nový odst. 2, který zní:

"(2) Nárok na sníženou sazbu poplatku podle Čl. 7 odst.1 písm. g) a h) má držitel psa, kterým je poživatel důchodu invalidního nebo starobního, u něhož dochází k souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem."

Čl. 2

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.

Ing. Petr Kajnar, v.r.

primátor

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., v.r.
náměstek primátora