STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 17. 12. 2003 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1

Úvodní ustanovení


1. Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") stanoví místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

2. Správu poplatku vykonávají úřady městských obvodů statutárního města Ostravy (dále jen "správce poplatku"). Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků"), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích"), stanoveno jinak.

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník


1. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

2. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky (dále jen "poplatník").

Čl. 3

Ohlašovací povinnost


1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku.

2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

3. Stejným způsobem jako v odstavci 1 je poplatník rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

4. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku své plné jméno nebo název, trvalý pobyt, místo podnikání nebo sídlo, datum narození, identifikační číslo, jakož i údaje osvědčující povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti.

Čl. 4

Identifikace psů


Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. V případě ztráty nebo odcizení vydá novou známku správce poplatku.

Čl. 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti


1. Poplatková povinnost vzniká dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. V případě vzniku poplatkové povinnosti po nabytí účinnosti této vyhlášky vzniká poplatková povinnost v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří 3 měsíců nebo ve kterém se poplatník stal držitelem psa staršího. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc, není-li dále uvedeno jinak.

3. Zanikne-li po platková po vinnost (n apř. úh yn ps a, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

Čl. 6

Splatnost poplatku


1. Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo sídla poplatníka.

2. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. V případě, že poplatník změní trvalý pobyt nebo sídlo v rámci statutárního města Ostravy, pak platí poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci poplatku.

3. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

4. Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se rovná nebo je nižší než 1.000,-- Kč, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

5. Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku.

Čl. 7

Sazba poplatku


1. Sazba poplatku je rozlišena podle následujících kategorií:

a. za psa chovaného v rodinném domě1,
b. za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a),
c. za psa chovaného v bytovém domě1,
d. za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c),
e. za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti, např. k hlídání objektů apod., bez ohledu na to, zda je jeho držitelem osoba fyzická nebo právnická,
f. za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e),
g. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, bez ohledu na to, kde je pes chován,
h. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g).

2. Sazby poplatku pro jednotlivé kategorie psů dle odstavce 1 písm.
a) až h) a pro jednotlivá katastrální území městských obvodů statutárního města Ostravy jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.

3. Za psa chovaného v rodinném domě1, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, se platí sazba uvedená v příloze č. 1 pod písm. a) a b), jestliže je nižší než sazba uvedená pod písm. g) a h).

4. Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok.

5. V p řípadě dr žení ps a po do bu kr atší ne ž jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

6. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 5.1 § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu.

Čl. 8

Osvobození od poplatku


1. Od poplatku je osvobozen poplatník, kterým je:

a. osoba nevidomá, bezmocná2) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu2a),
b. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 1 písm. a),
c. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis2b).


2) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

2a) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

2b) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení


1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou mu rozhodnutím podle zákona o správě daní a poplatků, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu ve smyslu § 37 a 37a) citovaného zákona.

3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení


Zrušuje se:

1. Čl. 1 písm. a) a Čl. 2 až 8 OZV městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 2/1993, ve znění OZV č. 2/1994, 3/1995, 2/1996, 4/1996 a 3/1998 o místních poplatcích,
2. OZV městského obvodu Slezská Ostrava č. 1/1997, ve znění OZV č. 8/1998 o místním poplatku ze psů,
3. OZV městského obvodu Ostrava-Jih č. 4/1996 o místním poplatku ze psů,
4. OZV městského obvodu Poruba č. 1/1992, ve znění OZV č. 1/1997 a 4/1998 o poplatku ze psů,
5. OZV městského obvodu Nová Bělá č. 1/1993, ve znění OZV č. 7/1993 a 6/1998 o místním poplatku ze psů,
6. Čl. 1 odst. 1 písm. a) a Čl. 2 až 9 OZV městského obvodu Vítkovice č. 1/1997, ve znění OZV č. 1/1998, 2/1998, 5/1998 a 1/2000 o místních poplatcích,
7. OZV městského obvodu Stará Bělá č. 1/1994, ve znění OZV č. 2/1998 o místním poplatku ze psů,
8. OZV městského obvodu Pustkovec č. 1/1993, ve znění OZV č. 2/1994 a 3/1998 o místním poplatku ze psů,
9. OZV městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky č. 1/1994 o místním poplatku ze psů,
10. OZV městského obvodu Petřkovice č. 2/1998 o místním poplatku ze psů,
11. OZV městského obvodu Lhotka č. 1/1993, ve znění OZV č. 2/1998 o místním poplatku ze psů,
12. OZV městského obvodu Hošťálkovice č. 2/1992, ve znění OZV č. 2/1998 o místním poplatku ze psů,
13. OZV městského obvodu Nová Ves č. 3/1992 o místním poplatku ze psů,
14. OZV městského obvodu Proskovice č. 1/1993, ve znění OZV č. 6/1998 o místním poplatku ze psů,
15. OZV městského obvodu Michálkovice č. 4/1993, ve znění OZV č. 3/1998 o místním poplatku ze psů,
16. OZV městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 2/1992, ve znění OZV č. 3/1998 o místním poplatku ze psů,
17. OZV městského obvodu Krásné Pole č. 4/1998 o místním poplatku ze psů,
18. Čl. 1 odst. 1 písm. a) a Čl. 2 až 9 OZV městského obvodu Martinov č. 1/1996, ve znění OZV č. 1/1997 a 1/1999 o místních poplatcích,
19. OZV městského obvodu Polanka nad Odrou č. 1/1993, ve znění OZV č. 3/1998 o místním poplatku ze psů,
20. OZV městského obvodu Hrabová č. 2/1993, ve znění OZV č. 1/1994 a 4/1998 o místním poplatku ze psů,
21. Čl. 1 odst. 1 písm. a) a Čl. 2 až 9 OZV městského obvodu Svinov č. 2/1996, ve znění OZV č. 1/1997 o místních poplatcích,
22. OZV městského obvodu Třebovice č. 1/1992, ve znění OZV č. 1/1996 a 3/1998 o místním poplatku ze psů,
23. Čl. 1 odst. 1 písm. a) a Čl. 2 až 9 OZV městského obvodu Plesná č. 1/1996 o místních poplatcích.

Čl. 11

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004.

Ing. Aleš Zedník

primátor

Ing. Jaromír Chalupa

náměstek primátora

6
Přílohy:
Sazby poplatku v Kč ve formátu MS Excel (17 920 B)a Adobe PDF (73 788 B)