Pro majitele a chovatele psů

... co by majitelé a chovatelé měli vědět o právech, povinnostech, poplatcích a odpovědnosti …

Nárůst počtu chovaných psů v posledních letech a střety lidí se psy ukazují, jak důležité je zodpovědné rozhodnutí, zda psa chovat, jak o něj správně pečovat a volit správné zacházení se psy ze strany jejich majitelů. A to, ať už jde o správnou výchovu našich čtyřnohých kamarádů, péči o jejich zdravotní stav, dále dobrou výživu a pravidelnou krmnou dávku při zachování dobrého fyzického stavu psa či např. zodpovědné odklizení psích exkrementů chovateli a majiteli psů  z veřejných prostor.

K základním povinnostem vlastníka psa náleží tyto obecné povinnosti:

·        nerušit a neohrožovat ostatní při výkonu jejich vlastnických práv

·        přihlásit psa do evidence na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 6/2003 o místních poplatcích ze psů

·        doporučujeme opatřit psa evidenční známkou

·        oznámit změnu v chovu psa (ztrátu, odcizení, úmrtí apod. do 15 dnů na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)

·        podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§415) je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí a Vlastník věci, tedy i psa nesmí ohrozit jinou osobu, musí se zdržet všeho, čím by nad míru obtěžoval jiného nebo vážně omezoval výkon jeho práv

·        zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnosti chovatele, mezi které mimo jiné patří povinnost psa ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok očkovat proti vzteklině, včetně povinnosti zajistit, aby bylo neprodleně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění vzteklinou

·        podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a ve znění souvisejících předpisů,  je každý povinen chránit zvířata před týráním. Zabezpečit při zájmovém chovu zvířat přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete a učinit opatření proti úniku zvířat

·        zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zakazuje nekontrolovaný volný pohyb psů, při kterém budou slídit nebo pronásledovat zvěř v honitbě

·        zákon  č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zakazuje volné pobíhání zvířat na veřejných komunikacích

Zásady soužití člověka a psa:

·        neobtěžovat nad míru přiměřenou místním poměrům ostatní, zejména psími projevy

·        zabezpečte psa proti úniku,omezte tak rizika vnikání psů do cizích objektů a na cizí pozemky, lze tak předejít i poškození zdraví psů, ke kterému může být veden majitel objektu ve snaze ochránit svůj majetek

·        voďte psa na vodítku ve společných prostorách domů, na veřejných prostranstvích, v hromadných dopravních prostředcích a tam kde je velká koncentrace lidí psovi raději nasaďte náhubek, nikdy nevíte, zda mu někdo nechtěně nešlápne na ocas nebo packu

·        nikdy nedovolte svému psovi, aby obtěžoval lidi nebo jiná zvířata a to kdekoliv

·        vždy ukliďte po svém psu to, co z něj vypadne a nejen na chodníku, ale i v parku (pomyslete, že i vy můžete být unaveni a budete si chtít sednout na trávník)

·        nezapomeňte za účelem sběru psích exkrementů sebou na procházky nosit dostatečnou zásobu vhodných předmětů např. sáčků

·        dětským hřištím a pískovištím se s psem vyhýbejte obloukem

·        dodržujte zákazy vstupu psů do vyznačených prostor (tzn. tam, kde je to písemně nebo piktogramem vyznačeno se psy nevstupujte)

·        při vstupu se psem do veřejných nebo soukromých prostor si vyžádejte souhlas příslušné osoby a řiďte se jejími pokyny – morální převaha bude na Vaší straně

·        pokud na svého psa nestačíte, neumíte ho vychovat a neovládáte ho, tak se nad sebou zamyslete a svého psa pouštějte pouze tam, kde nemůže natropit žádnou škodu

·        nezapomeňte, že je třeba slušnosti a ohleduplnosti nejen k lidem, ale i k ostatním zvířatům, které na procházkách se svým psem potkáte

·        nezapomeňte, že každému psovi je třeba se dostatečně věnovat, dopřát mu dlouhé procházky, hrát si s ním a zaměstnat ho, pak bude Váš pes spokojený a nebude myslet na lumpárny

·        majitel, který přivede hárající fenu mezi ostatní psy si zaslouží všechno, co se stane

·        vždy pamatujte, že jste zodpovědní za zvíře, které k sobě připoutáte